POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

$1

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu www.elmax.pl jest ELMAX Sp. z o. o. Sp. k. ,pod adresem: 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2D, posiadającej numer NIP: 946-265-64-61 oraz numer REGON: 363228673 [dalej: ELMAX].

ELMAX przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ELMAX zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu skorzystania z funkcji Formularz Kontaktowy lub zapisania się do Newslettera, niezbędne będzie podanie danych kontaktowych.

Dodatkowo, ELMAX gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji.

$2

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

• dostarczania treści oraz usług Użytkownikom,w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,

• prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,

• informowania o treściach i usługach ELMAX oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z ELMAX,

• udostępniania w Serwisu przestrzeni reklamowej,

• prowadzenia marketingu bezpośredniego,

• wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi oferty ELMAX, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od ELMAX,

• odpowiedzi na reklamacje i skargi,

• zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w ELMAX,

• zarządzania systemami teleinformatycznymi,

• dochodzenie roszczeń.

 

W zakresie,w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz oferty ELMAX, przekazywania informacji na temat oferty ELMAX, a także dostarczania w Serwisie spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności działań marketingowych ELMAX oraz stron trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes ELMAX. W interesie ELMAX jest dostarczanie, ulepszanie swojej oferty, zapewnienie najlepszej jakości oraz informowanie o niej Użytkowników.

$3

ELMAX, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których ELMAX posiada ku temu podstawę prawną,a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ELMAX. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta ELMAX w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu). W takich przypadkach ELMAX zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach ELMAX robotom internetowym, ELMAX stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu ELMAX może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.

ELMAX może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

ELMAX może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

$4

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez ELMAX w ramach Serwisu.

1. Prawo dostępu do danych osobowych:

– Na wniosek Użytkownika ELMAX potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał ELMAX.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych:

– W przypadku,w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od ELMAX ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez kontakt z ELMAX.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych:

– W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of ELMAX usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez ELMAX (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez ELMAX).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

– Użytkownik może żądać od ELMAX czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania ELMAX nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

– W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez ELMAX w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

– Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez ELMAX jego danych osobowych,kiedy:

– ELMAX przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

– Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

– Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

– Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: .

$5

ELMAX przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ELMAX roszczeń w stosunku do Użytkowników.

$6

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

$7

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ELMAX zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.